นาง พิสมัย บุณยเกียรติ
ประธาน / กรรมการอิสระ

นาย เจน วองอิสริยะกุล
กรรมการอิสระ

นางสาว ทิพวรรณ อุทัยสาง
กรรมการอิสระ

ศ.ดร. ธราพงษ์ วิทิตศานต์
กรรมการอิสระ

นาย สนั่น เอกแสงกุล
กรรมการ

นางสาว เพชรรัตน์ เอกแสงกุล
กรรมการ

นาย สนิท เอกแสงกุล
กรรมการ

นาย วิชัย เอกแสงกุล
กรรมการ

นางสาว สิรินันท์ เอกแสงกุล
กรรมการ

 

 

ข้อมูลนักลงทุน

การกำกับดูแลกิจการที่ดี
more

ข้อมูลองค์กร

วิสัยทัศน์
more

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร
more

 

Copyright 2011 EASON PAINT PUBLIC COMPANY LIMITED. All right reserved. Terms & Conditions