2508

 • ก่อตั้งบริษัท ผลิตภัณฑ์สีอิสาณ จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 2.5 ล้านบาท โดย นายข้อ เอกแสงกุล ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายสีทาอาคาร

2514

 • เริ่มผลิตสีระบบแลคเกอร์สำหรับงานฝาจีบ สีเคลือบบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นการพัฒนาเทคนิคสีอุตสาหกรรมกลุ่มแรกของบริษัท

2525

 • เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 7.5 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในกลุ่มผลิตภัณฑ์สีอุตสาหกรรม

2527-2529

 • ซื้อสูตรลิขสิทธิ์และเทคนิคการผลิต (“Know-How”) สีพ่นรถจักรยานยนต์จาก Nippon Oil & Fat Japan (“NOF”) ซึ่งภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น BASF Coatings Japan
 • ก่อตั้งบริษัท นอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (“NTL”) ร่วมกับ BASF Coatings Japan และ Miki & Co. Japan เพื่อเป็นผู้จัดจำหน่ายสีพ่นรถจักรยานยนต์

2532

 • เปลี่ยนชื่อจาก บริษัท ผลิตภัณฑ์สีอิสาณ จำกัด เป็น บริษัท อีซึ่น เพ้นท์ โปรดักส์ จำกัด

2533-2538

 • ซื้อ Know-How สีพ่นพลาสติกสำหรับชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์สื่อสาร และชิ้นส่วนภายในรถยนต์
 • ย้ายฐานการผลิตไปยังโรงงานแห่งใหม่ในอำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

2543-2547

 • เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม Responsible Care (RC) ของกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อดำเนินธุรกิจตามหลักการ “ดูแลด้วยความรับผิดชอบ”
 • ก่อตั้ง บริษัท ออริจิน มิกิ (ประเทศไทย) จำกัด (“OMT”) ร่วมกับ Origin Electric Japan และ บริษัท มิกิ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเป็นผู้จัดจำหน่ายสีพ่นพลาสติก
 • มีความร่วมมือทางเทคนิคหมึกพิมพ์กับ INX International ประเทศสหรัฐอเมริกา

2548

 • จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัท อีซึ่น เพ้นท์ จำกัด (มหาชน) ด้วยทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2549-2551

 • ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 107 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนรวม 307 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 107 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
 • เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริษัท ออริจิน มิกิ (ประเทศไทย) จำกัด และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ออริจิน อีซึ่น เพ้นท์ จำกัด (“OEP”)
 • ก่อตั้งบริษัท อีซึ่น อุไร เพ้นท์ จำกัด (“EUP”) ภายในนิคมอุตสาหกรรมนอยไบ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายสีพ่นรถจักรยานยนต์และสีอุตสาหกรรมอื่น

2552-2554

 • ลงนามความร่วมมือทางธุรกิจกับ บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จำกัด (“BTL”) เพื่อผลิตสีพ่นรถจักรยานยนต์ภายใต้การจัดจำหน่ายของ BTL ทั้งภายในประเทศและภูมิภาคอาเซียน
 • ก่อตั้งบริษัท ไบรท์ บลู วอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“BBW”) เพื่อดำเนินธุรกิจจำหน่ายและให้บริการเครื่องกรองน้ำและเครื่องกรองอากาศ
 • บริษัท อีซึ่น อุไร เพ้นท์ จำกัด ได้ลงนามในสัญญาความร่วมมือทางธุรกิจร่วมกับ บริษัท บีเอเอสเอฟ (เวียดนาม) จำกัด (“BVL”) เพื่อผลิตสีพ่นรถจักรยานยนต์ภายใต้การจัดจำหน่ายของ BVL ในประเทศเวียดนาม

2555-2558

 • ก่อตั้งบริษัท อีซึ่น อินโดนีเซีย จำกัด ในประเทศอินโดนีเซีย เพื่อเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสีพ่นรถจักรยานยนต์และสีอุตสาหกรรมอื่นๆ
 • ก่อตั้งบริษัท อีซึ่น ฟาร์อีส จำกัด ในประเทศมาเลเซีย เพื่อเป็นผู้จัดจำหน่ายสีอุตสาหกรรมเพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายสีเคลือบบรรจุภัณฑ์และหมึกพิมพ์ ตลอดจนสีอุตสาหกรรมอื่นๆ และเป็นการขยายฐานลูกค้าของบริษัทในอนาคต
 • ลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไบรท์ บลู วอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และพ้นสภาพจากการเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

2559-2562

 • เพิ่มทุนจดทะเบียนโดยออกหุ้นสามัญจำนวน 252.53 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล การใช้สิทธิตามใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (EASON-T1) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (EASON-W2) ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 567.08 ล้านบาทและมีทุนชำระแล้วจำนวน 566.76 ล้านบาท
 • เข้าลงทุนในบริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชั่น จำกัด (“APCON”) ซึ่งดำเนินธุรกิจให้บริการออกแบบจัดหาและก่อสร้างงานระบบวิศวกรรมการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงไฟฟ้า โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนด้วยเชื้อเพลิงชีวมวล และงานบริหารด้านปฏิบัติการเดินเครื่องและซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 • ร่วมจัดตั้งบริษัท ออลเอส โฮลดิ้ง จำกัด (“All S”) เพื่อลงทุนในธุรกิจผลิตประกอบรถ  กิจการรถรับจ้างสาธารณะ  กิจการเทคโนโลยีที่สนับสนุนกิจการรถรับจ้างสาธารณะ และกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับรถรับจ้างสาธารณะ
 • ปรับปรุงกระบวนการผลิตด้วยการนำหลัก ECRS มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตที่สอดคล้องกันและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ช่วยลดต้นทุนวัสดุสิ้นเปลืองที่เกี่ยวข้องในการผลิตลดลงได้ร้อยละ 20

2563 - ปัจจุบัน

 • จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัท จาก บริษัท อีซึ่น เพ้นท์ จำกัด (มหาชน) เป็น บริษัท อีซึ่น แอนด์ โค จำกัด (มหาชน) เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะดำเนินต่อไปในอนาคต
 • ร่วมลงทุนจัดตั้ง บริษัท ซี.เอ.เอส. กรีน เอนเนอร์จี จำกัด (“CAS”) เพื่อลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้า  เพื่อเพิ่มขอบเขตการดำเนินธุรกิจของบริษัทในธุรกิจอื่น

ข้อมูลนักลงทุน

การกำกับดูแลกิจการที่ดี
more

ข้อมูลองค์กร

วิสัยทัศน์
more

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร
more

Copyright 2011 EASON PAINT PUBLIC COMPANY LIMITED. All right reserved. Terms & Conditions