นางสาว ทิพวรรณ อุทัยสาง
ประธาน / กรรมการอิสระ

นาง พิสมัย บุณยเกียรติ
กรรมการ / กรรมการอิสระ

นาย เจน วองอิสริยะกุล
กรรมการ / กรรมการอิสระ

 

 

 

 

 

ข้อมูลนักลงทุน

การกำกับดูแลกิจการที่ดี
more

ข้อมูลองค์กร

วิสัยทัศน์
more

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร
more

Copyright 2011 EASON PAINT PUBLIC COMPANY LIMITED. All right reserved. Terms & Conditions