EASON GROUP

บริษัท อีซึ่น อุไร เพ้นท์ จำกัด (“EUP”)

EUP เป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัท, บริษัท อุไร พาณิชย์ ผู้ผลิตสีทาอาคารและผู้ถือหุ้นชาวไทย โดยดำเนินธุรกิจผลิตสีพ่นรถจักรยานยนต์และสีอุตสาหกรรมอื่นๆ ตั้งอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมนอยไบ เมืองฮานอยประเทศเวียดนามEUP ได้มีความร่วมมือทางธุรกิจกับบริษัท บีเอเอสเอฟ (เวียดนาม) จำกัด (“BVL”) โดยทำหน้าที่ผลิตสีพ่นรถจักรยานยนต์ให้แก่ BVL ซึ่งมำหน้าที่จัดจำหน่ายไปยังลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ในประเทศเวียดนาม

บริษัท อีซึ่น อินโดนีเซีย จำกัด (“EI”)

EI ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนเมษายน 2556 เพื่อเป็นฐานการผลิตสียานยนต์และสีอุตสาหกรรมอื่นในประเทศอินโดนีเซียและภูมิภาคอาเซียน EI ได้มีความร่วมมือทางธุรกิจกับบริษัท บีเอเอสเอฟ (อินโดนีเซีย) จำกัด โดย EI จะทำหน้าที่ผลิตสีพ่นรถจักรยานยนต์ให้แก่บีเอเอสเอฟ (อินโดนีเซีย) ซึ่งทำหน้าที่จัดจำหน่ายไปยังลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ในประเทศอินโดนีเซีย

บริษัท อีซึ่น ฟาร์อีส จำกัด (“EFE”)

EFE ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมกราคม 2557 ในประเทศมาเลเซีย เพื่อดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายสีเคลือบบรรจุภัณฑ์และหมึกพิมพ์บรรจุภัณฑ์ตลอดจนสีอุตสาหกรรมอื่นๆ บริษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 60 ร่วมกับผู้ถือหุ้นชาวสิงคโปร์อีกร้อยละ 40 ปัจจุบัน EFE ได้เริ่มให้บริการแก่ลูกค้าในประเทศมาเลเซียตั้งแต่เดือนกันยายน 2557 เป็นต้นมา

บริษัท ออริจิน อีซึ่น เพ้นท์ จำกัด (“OEP”)

OEP จัดตั้งขึ้นจากการร่วมทุนระหว่าง 3 บริษัท ได้แก่ Origin Electric Plc (Japan), Eason และ Miki (Thailand) เพื่อทำหน้าที่ คิดค้นและพัฒนาสูตรการผลิตสีพ่นพลาสติกสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ ให้แก่ลูกค้าทั้งในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น โดย OEP จะผลิตสีภายใต้ Know-How ของ Origin และมี Miki (Thailand) เป็นผู้จัดจำหน่ายสีไปยังฐานลูกค้าผู้ใช้สีในเครือข่ายลูกค้าอีกทอดหนึ่ง

บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชั่น จำกัด (“APCON”)

APCON ก่อตั้งขึ้นในปี 2555 ดำเนินธุรกิจให้บริการออกแบบจัดหาและก่อสร้างงานระบบวิศวกรรมการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงผลิตกระแสไฟฟ้า และงานบริหารด้านปฏิบัติการเดินเครื่องและซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน คณะผู้บริหารของ APCON และทีมงานประกอบด้วยผู้มีความรู้และประสบการณ์โดยเฉพาะการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนด้วยเชื้อเพลิงชีวมวล การพัฒนาเทคโนโลยีคัดแยกเชื้อเพลิงขยะ (RDF) เพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าและใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งการดำเนินธุรกิจดังกล่าวมีความสอดคล้องกับทิศทางด้านการจัดการพลังงานทดแทนและเทคโนโลยีสะอาดที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในปัจจุบัน

ข้อมูลนักลงทุน

การกำกับดูแลกิจการที่ดี
more

ข้อมูลองค์กร

วิสัยทัศน์
more

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร
more

Copyright 2011 EASON PAINT PUBLIC COMPANY LIMITED. All right reserved. Terms & Conditions