เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อเตรียมพร้อมรับความเปลี่ยนแปลง

Policy 5 C in 2017

1. Care = ความเอาใจใส่ต่อคุณภาพชีวิตของพนักงานและชุมชน

2. Competency = ความสามารถผลิตสีที่สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ลูกค้า

3. Compliance = ความสอดคล้องกับกฎระเบียบทั้งในและต่างประเทศ

4. Commitment = ความยึดมั่นในข้อตกลงต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

5. Corporate Governance = ความโปร่งใสและตรวจสอบได้

ข้อมูลนักลงทุน

การกำกับดูแลกิจการที่ดี
more

ข้อมูลองค์กร

วิสัยทัศน์
more

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร
more

Copyright 2011 EASON PAINT PUBLIC COMPANY LIMITED. All right reserved. Terms & Conditions