บริษัทมุ่งเน้นการรักษามาตรฐานด้านความปลอดภัย ด้านชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม Responsible Care (RC) ในประเทศไทย ของสหพันธ์สากลสมาคมผู้ประกอบการ ด้านอุตสาหกรรมเคมี (International Council of Chemicals Association:ICCA) ในปี 2542 จนถึงปัจจุบัน บริษัทได้ดำเนินการตรวจวัดผล และตรวจสอบคุณภาพของสิ่งแวดล้อมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท

การวิจัยและการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพผลิตภัณฑ์ และการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก ซึ่งบริษัทได้จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นเงินลงทุนสนับสนุน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับการสนับสนุนในด้านการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์สีพ่นพลาสติกจาก OMT โดยมีการลงทุนร่วมกับบริษัทในการซื้ออุปกรณ ์และเครื่องมือที่ใช้ในห้องทดลอง เพื่อใช้ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และเพื่อใช้ทดสอบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในกลุ่มสีพ่นพลาสติก

บุคลากร

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับบุคลากรในทุกระดับ ควบคู่กันกับการให้ความสำคัญของผลิตภัณฑ์ โดยเน้นในเรื่องการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านความปลอดภัย และสุขอนามัยที่ดี มีการฝึกอบรมให้ความรู้ในการปฏิบัติงาน การตรวจสุขภาพประจำปี

การดูแลด้วยความรับผิดชอบ

บริษัทได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม Responsible Care (RC) ของสหพันธ์สากลสมาคมผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมเคมี (International Council of Chemicals Association:ICCA) ในปี 2542 จนถึงปัจจุบัน โดยให้การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจที่ดูแลรับผิดชอบในความปลอดภัย เพื่อให้ธุรกิจอุตสาหกรรมเคมีมีการพัฒนาและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

CEAR

เป็นการเตรียมความพร้อมในภาวะฉุกเฉิน และสร้างเสริมให้ชุมชนได้รู้ในสิ่งที่ควรจะได้รับรู้ โดยมีการติดต่อประสานงานกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทได้จัดให้มีการซ้อมภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยครอบคลุมพนักงานทุกระดับ และยังส่งพนักงานเข้าอบรมการทำแผนฉุกเฉิน ร่วมกับหน่วยงานอื่นด้วย

Employee Health & Safety

คุ้มครองและส่งเสริมสุขภาพ และความปลอดภัยของผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ โดยบริษัทจัดให้มีการอบรม และตรวจสุขภาพของพนักงานประจำทุกปี ที่สำคัญเน้น การรณรงค์ให้ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยมากกว่าลงโทษ เพื่อดูแลรักษา และส่งเสริมให้ สุขภาพ และความปลอดภัยของพนักงานให้ดีขึ้น

Distribution

เพื่อลดความเสี่ยงอันตรายที่เกิดขึ้นในการกระจายสินค้าสารเคมี สู่สาธารณชน บริษัทจึงจัดให้มี MSDS ของสินค้าที่ส่ง วางแผนเส้นทางการส่งสินค้า และมีแผนฉุกเฉินรองรับกรณีมีอุบัติเหตุระหว่างการจัดส่งสินค้า รวมไปถึงจัดให้มีคำแนะนำ และการช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินให้แก่คนที่อยู่ในที่เกิดเหตุ ในกรณีที่เกิดภาวะฉุกเฉินในการกระจายสินค้าสารเคมีนั้น

Process Safety

ป้องกันอุบัติเหตุจากเพลิงไหม้ การระเบิด และรั่วไหลของสารเคมี บริษัทได้ดำเนินการ ตรวจสอบเครื่องจักรตามระยะเวลาที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ จัดให้มี MSDS ของวัตถุดิบให้พนักงานศึกษา มีคู่มือการใช้เครื่องมือ และรวมทั้งรายละเอียดวิธีการผลิตสินค้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ ความคาดหมาย และการเข้ามามีส่วนร่วมในการทำให้ได้รับความสำเร็จ จากการดำเนินงานอย่างปลอดภัย

Pollution Prevention

เพื่อลดปริมาณของสิ่งปนเปื้อน และมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อม บริษัทได้ลดการใช้ตัวทำละลายล้างถังผลิต โดยมีการวางแผนผลิตประเภทสินค้า ตรวจสอบวัตถุดิบแรกเข้าก่อนนำไปผลิต และจัดระเบียบการจัดวางวัตถุดิบให้ตรวจสอบได้ง่าย เมื่อเกิดการรั่วไหล เพื่อช่วยลดภาระของทั้งผู้ประกอบอุตสาหกรรม และสังคมในการจัดการของเสียต่างๆ ในอนาคต

Product Stewardship

เพื่อทำให้เกิดความมั่นใจว่า ประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทได้มี MSDS ของทุกผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายให้แก่ลูกค้า อบรมลูกค้าให้ทราบถึงวิธีใช้สินค้าอย่างถูกวิธี ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ ทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบต่อสังคมด้านสภาพแวดล้อมที่ดี และการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย

ข้อมูลนักลงทุน

การกำกับดูแลกิจการที่ดี
more

ข้อมูลองค์กร

วิสัยทัศน์
more

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร
more

Copyright 2011 EASON PAINT PUBLIC COMPANY LIMITED. All right reserved. Terms & Conditions